21 راه برای شروع 2021 با سحر و جادو در Wort Disney World Resort

برای یادآوری ، دنیای والت دیزنی با افزایش سیاست های بهداشتی و ایمنی به کار خود ادامه می دهد تا همه با مسئولیت پذیری از جادو لذت ببرند. برای مدیریت حضور و غیاب ، مهمانان باید از پارک موضوعی معتبر پذیرش کرده و برای هر روز بازدید خود از طریق سیستم Disney Park Pass رزرو پارک انجام دهند. برای اطلاعات بیشتر لطفا به Disneyworld.com/Updates مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دنیای والت دیزنی ، به WDWNews.com و DisneyParksBlog.com مراجعه کنید.

SOURCE Walt Disney World Resort